top of page
Privacy policy

Oliebos Woodworks is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien verdere vragen hieromtrent kan je contact opnemen op onderstaande gegevens:

Oliebos Simon

Molenberglaan 11

9080 Beervelde

simon.oliebos@gmail.com

Waarom?

Oliebos Woodworks gebruikt uw persoonsgegevens om bestellingen correct te verwerken.

De gebruikte persoonsgegevens zijn de ingevulde gegevens via het contact- of bestelformulier:

- Voor- en achternaam

- Adres

- Telefoon- of gsmnummer

Verkopen en bewaren van gegevens?

Oliebos Woodworks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oliebos Woodworks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Rechten tot wijziging?

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Oliebos Woodworks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacy statement

Oliebos Woodworks kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 juli 2023. 

bottom of page