top of page
Algemene voorwaarden

Verkoper:
Oliebos Woodworks is het creatieve bijberoep van Simon Oliebos. Het btw-nummer is BE0671.656.506
 
Toepassing:
Bij bestelling gaat u integraal akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Prijs:
Alle prijzen zijn uitdrukt in Euro, incl. btw maar excl. verzendingskosten.
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling, behoudens vergissing of technische fouten zoals extreem lage prijzen of extreem hoge kortingspercentages. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. Aanbiedingen gelden zolang ze op de website zijn opgenomen en bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Terugzending & ruilen:

Gezien alle producten in samenspraak en op maat worden gemaakt worden deze niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

Betalen:

Je kan betalen per overschrijving, Bancontact of Payconiq.

Klachten:

Klachten en elke zichtbare beschadiging (met uitzondering van schade door transport) en/of kwalitatieve terkortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elke recht.

Waarborg:

Onze waarborg beperkt zicht tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van onze opzet of grove fout.

Verlies en schade door verzending:

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door de transporteur

Facturen:

Na verzending van je bestelling ontvang je een factuur per mail. Een BTW-nummer kan steeds doorgeven bij het invullen van de facturatiegegevens. Alle facturen worden in detail opgemaakt. Er is geen mogelijkheid om in algemene termen een factuur op te stellen.

Aansprakelijkheid:

  • Oliebos Woodworks is niet aansprakelijk voor type- en schrijffouten die de klant zelf heeft doorgestuurd.

  • Oliebos Woodworks is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.

  • De eventuele aansprakelijkheid van Oliebos Woodworks is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.

  • Oliebos woodworks in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden.

  • Oliebos Woodworks niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

 

Privacy
Door te bestellen op de website van Oliebos Woodworks, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Oliebos Woodworks zal de gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Intellectuele eigendom:

De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, werken en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Oliebos Woodworks, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Oliebos Woodworks, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

bottom of page